×

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący ”Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Pierwszy certyfikat ISO w zakresie normy dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością Spółka otrzymała w styczniu 2005 roku. Od tego czasu Przedsiębiorstwo stopniowo rozszerzyło zakres objęty systemem ISO o System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, tworząc w ten sposób funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania. W październiku 2020 r. Przedsiębiorstwo pomyślnie przeszło audyt certyfikujący przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT, dzięki czemu wszystkie posiadane przez nas certyfikaty zostały odnowione na kolejne trzy lata.

W październiku 2023 r. Przedsiębiorstwo pomyślnie przeszło audyt recertyfikujący przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT, dzięki czemu wszystkie posiadane przez nas certyfikaty zostały odnowione na kolejne trzy lata.

Również Laboratorium Przedsiębiorstwa posiada System Zarządzania zgodny z normą ISO 17025:2018-02 potwierdzony Akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Obecnie akredytacja obejmuje pobieranie próbek oraz badanie wody i ścieków w zakresie 52 parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.