×
Jesteśmy Przedsiębiorstwem powołanym po to aby służyć ludziom i środowisku. Usługi wodociągowo – kanalizacyjne obejmujące produkcję, dystrybucję wody oraz oczyszczanie ścieków prowadzone są pod stałą kontrolą jakości produktu wykonywaną przez Dział Laboratorium.
Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby własne oraz na zlecenia zewnętrzne. W ramach analiz prowadzone są badania mikrobiologiczne wody oraz badania fizykochemiczne wody i ścieków.
Kontrola analityczna obejmuje:

 

  • stały monitoring wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo;
  • kontrolę jakości wody podawanej do sieci oraz wody w sieci wodociągowej bezpośrednio u odbiorcy;
  • kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody;
  • kontrolę sieci wodociągowej po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach;
  • kontrolę jakości wody u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji;
  • kontrolę procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków;
  • kontrolę jakości ścieków w kanałach ściekowych;
  • kontrole jakości ścieków  odprowadzanych przez zakłady przemysłowe.
Laboratorium stale podnosi własne umiejętności. Podstawą jest kompetentny personel, który uczestniczy w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny oraz stosowane metody badań.
Laboratorium PWiK wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową, objętą harmonogramem sprawdzeń i wzorcowań oraz sprzęt pomocniczy.
W celu zapewnienia jakości badań pomieszczenia laboratorium stale monitorowane są pod względem temperatury i wilgotności poprzez bezprzewodowy system rejestracji Q-MSystem.
Laboratorium dba o ciągłe unowocześnianie metod i technik badawczych, a swoją dokładność w wykonywaniu badań potwierdza stosowaniem w rutynowych badaniach  kontroli wykorzystując Certyfikowane Materiały Odniesienia oraz  uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych
Laboratorium w celu zapewnienia najwyższej jakości badań ustanowiło i wdrożyło system zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i poddało się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji. W wyniku pozytywnej oceny akredytacja została udzielona (nr certyfikatu AB 1231) i obejmuje 40 parametrów, w tym badania: mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Akredytacją objęto również  pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków. Certyfikat potwierdza, że laboratorium posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji i działa zgodnie z zasadami systemu jakości. Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.