×
KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach
 
 

             informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.30.2021 z dnia 06 kwietnia 2021 roku zatwierdził na wniosek Przedsiębiorstwa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Świerklaniec na okres 3 lat. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  zatwierdzona taryfa wchodzi w życie z dniem 07 maja 2021 roku.