×
PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Oświadczenie
Taryfy na rok 2017

Rada Miasta Tarnowskie Góry podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry na rok 2017. Propozycja taryf została przedstawiona przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (PWiK).

Główne zarzuty przedstawione przez Radę dotyczą następujących elementów wliczanych w koszty taryfy:

·    zbyt wysokiej marży zysku, oraz

·    zbyt niskiego poziomu inwestycji odtworzeniowych w gospodarce ściekowej, nieadekwatnego do środków finansowych pozyskiwanych na ten cel z amortyzacji.

Zarząd PWiK oświadcza, że nie zgadza się z tymi zarzutami.

Zysk ujęty w taryfie na 2017 rok jest niższy o 2,5% od jego wielkości w poprzedzającym roku obrachunkowym .

Kwestionowana wartość inwestycji odtworzeniowych na majątku kanalizacyjnym Spółki była zatwierdzona zarówno przez Radę Miejską w Wieloletnim Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2026 uchwałą nr XIII/188/2015  jak i przez właścicieli Spółki tj. Miasto i inwestora strategicznego. Podważany wzrost amortyzacji wynika z zakończenia modernizacji oczyszczalni „Leśna” – inwestycji wykonanej na prośbę i z pełną aprobatą Gminy oraz zaakceptowanej przez Radę Miejską uchwałą zatwierdzającą Wieloletni Plan. Inwestycja ta była skutkiem realizacji budowy kanalizacji wykonanej jako etap II Fazy projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności.

Przez ostatnich 15 lat PWiK zrealizował inwestycje na kwotę ponad 49 mln złotych. Zainwestował te środki zarówno w urządzenia jak i sieci wod-kan oraz wyposażył Spółkę w nowoczesny park maszynowy (samochody specjalistyczne, wyposażenie laboratorium, modernizacja własnego ujęcia wody itp.).

W związku z powyższym Zarząd Spółki nie akceptuje zarzutów „zastosowania  wygórowanej, nieuzasadnionej marży zysku oraz braku przeznaczania na inwestycje środków uzyskanych z amortyzacji” i wnioskuje o odrzucenie powyższej uchwały.

Zarząd Spółki szanuje decyzję Burmistrza oraz Rady Miasta Tarnowskie Góry. Jednak Zarząd PWiK  jest przekonany, że założenia i dane służące  do uzasadnienia uchwały są błędne, a wniosek taryfowy PWiK został sporządzony prawidłowo i zgodnie z prawem.

W związku z tym, Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy i weryfikacji danych będących podstawą zarzutów podniesionych w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  w sprawie odmowy zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry za okres od dnia 01.0.2017 r do 31.12.2017 r.”. Mając na uwadze odpowiedzialność za prowadzoną działalność oraz kondycję finansową Spółki obowiązkiem Zarządu będzie złożyć wniosek o uchylenie tej uchwały oraz skorzystać z dostępnej drogi prawnej do rozstrzygnięcia sporu.

Przy tej okazji pragniemy poinformować mieszkańców Tarnowskich Gór, że dotychczasowe taryfy obowiązują, aż do wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie.