menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

 1. Administratorami danych osobowych, osób których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania, są:

Proces

 

Podmiot

Rekrutacja

Pracownicy

Obsługa klienta

Windykacja

Sprzedaż

Marketing

Dostawcy, Potencjalni Dostawcy

Wnioskodawcy

Wspólnicy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

RPWT / OBIT

Wszystkie Spółki Grupy Veolia

RPWT / OBIT

---------

---------

---------

---------

---------

RPWT / OBIT

---------

---------

Veolia Centrum Usług Wspólnych S.A.

RPWS / OBIS

RPWS / OBIS

RPWS / OBIS

RPWS / OBIS

RPWS / OBIS

RPWS / OBIS

RPWS / OBIS

---------

RPWS / OBIS

Veolia Energia Polska S.A.

RPWC

RPWC

RPWC

---------

---------

RPWC / OBIC

RPWC / OBIC

---------

---------


OBIS – odpowiedzialność za umieszczenie obowiązku informacyjnego na wniosek Spółki Grupy Veolia w system informatycznym zarządzanym przez Informatykę Centralną, zgodnie z Ramowym Kontraktem Usługowym (RKU)LEGENDA:

OBIT – odpowiedzialność za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą

OBIC – odpowiedzialność za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą w ramach działań na poziomie całej Grupy Veolia w Polsce

RPWS – realizacja praw osób, których dane dotyczą na wniosek Spółki Grupy Veolia, przetwarzanych w systemach informatycznych zarządzanych przez Informatykę Centralną, zgodnie z Ramowym Kontraktem Usługowym (RKU) tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.

RPWT – realizacja praw osób, których dane dotyczą tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.

RPWC – realizacja praw osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach działań na poziomie całej Grupy Veolia w Polsce tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.

Spółki Grupy Veolia:

 • Veolia Energia Polska S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000006129
 • Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000146143
 • Veolia Energia Łódź S.A. , ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, KRS 0000041013;
 • Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, numer KRS 0000261026.
 • Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, numer KRS 0000020765.
 • Veolia term S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa , numer KRS 0000071545.
 • Veolia Industry Polska sp. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań, numer KRS 0000224818
 • Veolia Północ Sp. z o.o., ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie, numer KRS 0000111425
 • Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry, numer KRS 0000212092
 • Veolia Wschód Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość ,numer KRS 0000049465
 • Veolia Szczytno Sp. z o.o., ul. Solidarności 17, 12-100 Szczytno , numer KRS 0000308650
 • Fundacja Veolia Polska, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000567458
 • PWiK  Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, numer KRS 0000069696
 • EKO-ZEC Sp. z o.o.,ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań, numer KRS 0000043846
 • PEC-REM Sp. z o.o., ul. Panny Marii 3B, 61-108 Poznań, numer KRS 0000153715
 • Veolia Wągrowiec Sp. z o.o., ul. Mieczysława Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec, numer KRS 0000034074
 1. Inspektorem ochrony danych w ww. podmiotach jest osoba dostępna pod następującym kontaktem inspektor.pl.vpol@veolia.com.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z zm.)
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.   
 4. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.
 5. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Proces obsługi klienta jest prowadzony w celu zawarcia i realizacji umowy z klientem.
 7. Proces windykacyjny jest prowadzony w celu odzyskania należności z tytułu świadczonych usług.
 8. Proces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia umowy.
 9. Proces marketingowych jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.
 10. Proces przetwarzania danych dostawców jest prowadzony w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu.
 11. Proces przetwarzania danych wspólników jest prowadzony w celu realizacji przepisów prawa handlowego w tym prowadzenia księgi udziałów.
 12. Proces przetwarzania danych wnioskodawców jest prowadzony w celu realizacji wniosku.
 13. Proces przetwarzania danych potencjalnych dostawców jest prowadzony w celu udzielenia zamówienia.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów są:

 

Proces

Rekrutacja

Pracownicy

Obsługa klienta

Windykacja

Sprzedaż

Marketing

Dostawcy

Wnioskodawcy

Potencjalni Dostawcy

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 pkt a)

Art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), i f) oraz Art. 9 ust. 2 pkt b), h) i j)

Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt b) i f) tj. cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 pkt a)

 i f)

Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 pkt  b), c), d)

Art. 6 ust. 1 pkt b), c)

Okres przechowywania danych

2 lata

10 lat dla pracowników zatrudnionych od 2019-01-01 i 50 lat dla pozostałych pracowników

6 lat od zakończenia umowy

3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji

6 lat od zakończenia umowy

Do czasu złożenia sprzeciwu

6 lat od momentu w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia

5 lat

10 lat

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

DB

OB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

Odbiorcy danych

kurierzy, poczta polska

Banki, kurierzy, poczta polska, kontrahenci

Banki, kurierzy, poczta polska

kurierzy, poczta polska

kurierzy, poczta polska

kurierzy, poczta polska

kurierzy, poczta polska

kurierzy, poczta polska

Brak

LEGANDA:

DB – dobrowolność,

OB – obowiązek.


 1. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej w procesie czynności.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może dotyczyć:
  1. imion i nazwisk,
  2. telefonów kontaktowych,
  3. adresu e-mail,
  4. kodu pocztowego,
  5. tematu i treści widomości,
  6. zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klient@pwik-tg.pl . Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
 1. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
 2. stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.