×

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach rozpoczęło modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych „Leśna”, w zakresie jej dostosowania  do wymagań określonych

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), a także do przepisów Unii Europejskiej tj. Artykułu 5 pkt. 2 Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jako przepisu prawa obowiązującego na terenie Polski.

Głównym celem ww. modernizacji jest zwiększenie efektywności usuwania substancji biogennych (azotu ogólnego i fosforu ogólnego) ze ścieków surowych dopływających

do tej oczyszczalni ścieków w celu ochrony obszarów szczególnie wrażliwych na eutrofizację,

a także zwiększenie jej przepustowości hydraulicznej związanej z przyjęciem dodatkowej ilości ścieków komunalnych pochodzących z terenu dzielnic: Opatowice, Rybna, Strzybnica i Pniowiec .

 Głównym elementem projektu modernizacji jest budowa nowej części mechanicznej, dwóch reaktorów biologicznych, ścieżki osadowej – stabilizacja, odwadnianie i magazynowanie osadów, a istniejące obiekty oczyszczalni w większości zostaną  zaadoptowane do nowych funkcji użytkowych.

Czas realizacji projektu:

–  od 07.2014 r. rozpoczęcie realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków polegającej na opracowaniu
projektu budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na budowę;

– od 12.2015 r. przekazania placu Budowy Generalnemu Wykonawcy i rozpoczęcie modernizacji
oczyszczalni ścieków;

–  od 09.2016 r. uruchomienie i rozruch zmodernizowanego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz ze jej ścieżką osadową,

      –  do 31.12.2016 r. zakończenie całości zadania i uzyskanie efektu ekologicznego.