×

Informacja prasowa 14 października 2022 r.

Mieszkańcy powiatu tarnogórskiego będą uczyć się, jak dbać o zasoby wodne.
Wystartowała „Akademia Wodna”.

Ruszyła „Akademia Wodna” – kompleksowy program edukacji wodnej adresowany do mieszkańców Miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór oraz Woźnik. Program szkoleniowy dla nauczycieli, aplikacja mobilna oraz ścieżka edukacyjna w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach – to jego główne komponenty. Program realizowany jest przez Fundację Veolia Polska oraz UNEP/GRID-Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Inicjatywę wspiera PWiK w Tarnowskich Górach, a także władze gminne i powiatowe.

Konsekwencje kryzysu klimatycznego, w tym związane z nimi wyzwania w dostępie do wody, odczuwamy coraz częściej. Powodują one coraz częstsze zmiany w dystrybucji zasobów wodnych, sprawiają, że stały dostęp do dobrej jakościowo wody jest coraz większym wyzwaniem.

Woda to podstawowy surowiec naturalny – od jej jakości i dostępności zależy funkcjonowanie ekosystemów miejskich i dobrobyt ich mieszkańców. Współtworzenie odpornych na wstrząsy miast stanowi cel działań naszej Fundacji od 2018 roku. Wspieramy zrównoważony rozwój miast i miasteczek, wzmacniamy kompetencje ich liderów, dostarczamy innowacyjnych narzędzi, które wspierają edukację środowiskową i społeczną. Stąd pomysł na nasz nowy program – Akademia Wodna, który oferuje edukację klimatyczną wszystkim mieszkańcom powiatu tarnogórskiego – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska

Akademia Wodna” stanowi odpowiedź na potrzebę szerokiej edukacji klimatycznej dzieci, młodzieży i dorosłych i podnoszenie świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa. Inauguracji programu towarzyszyła publikacja raportu, który z jednej strony w syntetyczny sposób przedstawia wpływ zmian klimatu na dostęp do wody oraz możliwości jej wykorzystania, a z drugiej podejmuje temat świadomości społecznej w tym obszarze. W raporcie zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez organizatorów programu wśród młodych mieszkańców Tarnowskich Gór, Woźnik i Miasteczka Śląskiego w obszarze postrzegania zmiany klimatu czy sytuacji wodnej w Polsce przez młodych, a także nawyków prośrodowiskowych. Stanowiły one podstawę do zaprojektowania działań programowych.

Z badań wynika, że 52% młodych mieszkańców powiatu tarnogórskiego uważa, że zmiana klimatu jest zjawiskiem negatywnym, ale jednocześnie jako najbardziej odczuwalne efekty zmieniającego się klimatu w skali lokalnej badani wymieniali zjawiska, które nie są w rzeczywistości związane ze zmianą klimatu – zanieczyszczenie powietrza (smog) oraz zanieczyszczenie środowiska odpadami. Dopiero

w dalszej kolejności zauważają prawdziwe efekty zmian klimatu, jak np. podwyższenie temperatury powietrza oraz występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Ponad 50% nie jest pewna tego, czy wody mamy odpowiednio dużo, czy też jest jej za mało. Jedynie 17% ankietowanych uważa, że Polacy mają problemy z dostępem do wody.

Z badań, które przeprowadziliśmy wśród młodzieży, wyłania się potrzeba pogłębienia wiedzy klimatycznej młodych – aby lepiej zrozumieli obecną sytuację w obszarze zmiany klimatu, poznali prognozy na przyszłość, a w efekcie bardziej świadomie podejmowali aktywności prośrodowiskowe, w tym proklimatyczne. Wierzymy, że edukacja stanowi ważny element działań mitygacyjnych i adaptacyjnych – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Pełna treść raportu do pobrania: https://www.fundacja.veolia.pl/sites/g/files/dvc3246/files/document/2022/10/raport_Akademia_Wodna.pdf

Sam program składa się z trzech modułów dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców. Ważną częścią są szkolenia dla nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie edukacji klimatycznej. Realizowane w formule spotkań online, są adresowane do szerokiego grona nauczycieli: przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, a także edukatorów chcących poruszać tematykę wodną na lekcjach wychowawczych, zajęciach WOS, plastyce itd., pracujących z młodzieżą w wieku 12 lat i starszą. Zajęcia będą trwały od października do grudnia 2022 roku. Uczestnicy otrzymają pakiety pomocy dydaktycznych, natomiast zaangażowane w program szkoły zostaną wyposażone w zbiorniki na deszczówkę.

Oprócz szkoleń dla nauczycieli organizatorzy programu przygotowali także aplikację mobilną „Akademia Wodna” – innowacyjne narzędzie edukacji mieszkańców na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Aplikacja adresowana jest do wszystkich mieszkańców i za pomocą nowoczesnej metody grywalizacji zachęca do pogłębiania wiedzy ekologicznej. Dla najbardziej zaangażowanych graczy przewidziane są atrakcyjne nagrody. Dokładna instrukcja korzystania z aplikacji znajduje się na stronie www programu (https://www.fundacja.veolia.pl/aktualnosci/akademia-wodna).

Program realizowany jest w partnerskiej formule ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Politechniką Śląską, Starostwem Powiatu Tarnogórskiego, Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach, Urzędem Miejskim w Miasteczku Śląskim oraz Urzędem Miejskim w Woźnikach.

Bardzo ważna jest międzysektorowa współpraca i rola edukacyjna każdego z nas. PWiK jest firmą, która od lat prowadzi działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. PWiK od lat wdraża projekty związane z małą retencją, minimalizowaniem strat wody, czy też z zastosowaniem gospodarki systemu zamkniętego. Udział w tym projekcie daje nam możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania rozwiązań zarówno z zakresu racjonalnego korzystania z zasobów wody jak i zagospodarowania wód deszczowych.– mówi Sławomir Jankowski, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Zwieńczeniem programu będzie otwarcie interaktywnej ścieżki edukacyjnej w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jednym z jej elementów będzie opowieść o życiodajnej substancji – wodzie.

Więcej informacji o programie: https://www.fundacja.veolia.pl/aktualnosci/akademia-wodna

Szczegółowych informacji o programie udziela: Anna Hincz, anna.hincz@veolia.com

***

ORGANIZATORZY

FUNDACJA VEOLIA POLSKA

Fundacja korporacyjna działająca od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, wspiera także inicjatywy edukacyjno-oświatowe. Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.

WIĘCEJ: https://fundacja.veolia.pl/

UNEP/GRID-WARSZAWA

Ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska). Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Potrójny kryzys planetarny – zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska – wyznacza kierunek naszych działań podejmowanych wspólnie z biznesem, instytucjami nauki, przedstawicielami administracji, samorządami lokalnymi, szkołami oraz szeregiem instytucji i ekspertów wspierających.

  • Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.

  • Inicjujemy międzysektorową współpracę na rzecz neutralności klimatycznej.

  • Animujemy partnerstwa oraz transfer wiedzy, wspierając samorządy, jednostki oświatowe czy organizacje wdrażające politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

  • Edukujemy i aktywizujemy do działania dzieci, młodzież oraz dorosłych.

  • Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.

  • Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego najcenniejszych obszarów w Polsce, m.in. Karpat.

  • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o stanie środowiska, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

W naszym ponad 30-letnim dorobku znajduje się kilkaset projektów oraz inicjatyw na rzecz zwiększenia świadomości społecznej wokół kryzysu klimatycznego, zanikania różnorodności biologicznej, wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony zasobów Ziemi.

Jesteśmy częścią Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającej się platformy ONZ, poświęconej międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs).

UNEP/GRID-Warszawa – łączymy potencjały, by zachować świat natury.

WIĘCEJ: www.gridw.pl