×

Centralna  Oczyszczalnia Ścieków  w Tarnowskich Górach przy ulicy Wodnej

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z dzielnic Śródmieście – Centrum, Osada Jana, Bobrowniki, Lasowice i Sowice.

 

Oczyszczalnia składa się z części mechanicznej, biologiczno-chemicznej i osadowej. W części mechanicznej ścieki surowe oczyszczane są z cząstek

i zawiesin stałych takich jak skratki i piasek.

W części biologiczno-chemicznej poprzez wykorzystanie metody osadu czynnego dochodzi do redukcji zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZT, zawiesina, a także związków biogennych (azotu i fosforu).

W części osadowej dochodzi do stabilizacji beztlenowej w procesie mezofilowej fermentacji metanowej, efektem czego jako produkt uboczny powstaje biogaz wykorzystywany do podgrzewania komory fermentacyjnej oraz na cele ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach technicznej obsługi oczyszczalni ścieków. Osad ustabilizowany kierowany jest do mechanicznego odwodnienia, a następnie do magazynu osadu.

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków znajduje się zautomatyzowana stacja zlewna przeznaczona do odbioru nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

 

 

Oczyszczalnia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym może przyjąć średnio 6 858 m3/d  ścieków.

 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stoła.