×

Kontakt  Windykacja:

tel. 32 784 02 29

e-mail:  windykacja_pwik@veolia.com

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

Podstawą obciążenia odbiorców  za świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz usługi dodatkowe jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi  w terminie i na rachunek bankowy wskazane w fakturze.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM W FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ 

Procedura windykacyjna:

I etap – nieuregulowanie należności PWiK za wykonane usługi skutkuje wysłaniem do Odbiorcy wezwania do zapłaty zaległej należności.

II etap – po upływie dwóch pełnych okresów  obrachunkowych, gdy Odbiorca nie uiścił należności, PWiK może:

  • wstrzymać świadczenie usług – dokonać odcięcia dostawy wody lub zamknąć przyłącza kanalizacyjnego,
  • skierować do sądu pozew o zapłatę.

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY LUB ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje Odbiorcy w formie Wezwania do zapłaty przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w którym  informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach zastępczych punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacja taka przesyłana jest również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wójta/Burmistrza, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

Zastępcze punkty poboru wody:

Tarnowskie Góry ul.  Opolska 51 – na terenie zakładu PWiK,

Tarnowskie Góry ul.  Pyskowicka – przy oczyszczalni ścieków „REPTY”,

Tarnowskie Góry ul.  Kraszewskiego – przy oczyszczalni ścieków „Leśna”’

Miasteczko Śl. Ul.  Dworcowa – przy oczyszczalni ścieków „Miasteczko Śl.” 

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody/zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego tj.: po uregulowaniu należności głównej, odsetek ustawowych decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.

SKIEROWANIE DO SĄDU POZWU O ZAPŁATĘ

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach może skierować do sądu pozew o zapłatę należności Spółki za wykonane usługi.

Prawomocne orzeczenie sądowe stanowi podstawę skierowania do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji wobec Odbiorcy

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji wskazany przez Odbiorcę w  umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

Koszty windykacji ponosi Odbiorca, składają się na nie:

  • koszty sądowe,
  • koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
  • koszty egzekucji komorniczej.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia Odbiorcy, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe regulowanie należności PWiK i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI PWiK NA RATY

W przypadku powstania na koncie Odbiorcy zaległości z tytułu należności PWiK za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki, Odbiorca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Wniosek musi posiadać uzasadnienie i wskazanie ilości rat, w których Odbiorca zamierza spłacić zaległości.

Po rozpoznaniu wniosku PWiK przedstawia Odbiorcy na piśmie propozycję ugody.

UWAGA!:

W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami PWiK może przekazać informacje o nieuregulowanych przez Odbiorcę zobowiązaniach do Krajowego Rejestru Długów.

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY I ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Przedsiębiorstwo sukcesywnie i z pełną determinacją wykonuje czynności zmierzające do  odcięcia  dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcom usług mającym zaległości w zapłacie należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki.

W celu uniknięcia nieporozumień  podczas dokonywanych czynności odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów z  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym   zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 537). 

Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa,  o której   mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega  także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.