×

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • wydania warunków technicznych i uzgodnień,
  • realizacji wykonania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

 

Reklamacje mogą być składane :

  • osobiście,
  • na piśmie,
  • telefonicznie lub fax’em,
  • e-mailem

Reklamacje powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki w Biurze Obsługi Klienta lub u dyspozytora (tel.: 994)

Złożenie wniosku w przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez PWiK Sp. z o.o. na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie.